پرش به محتوا

مشخصات کلی تیغ اره نواری

تیغه اره نواری شامل عرض، ارتفاع دندانه، ضخامت، زاویه دندانه، نوع دندانه، گام دندانه و تکیه گاه نیز هستند که هر کدام وظایف خاصی در برش دارند. در ادامه مطلب به طور مفصل به بررسی هر یک از مشخصات می پردازیم.

عرض تیغ اره نواری

به طور کلی، عرض تیغ نواری، فاصله ی بین نوک دندانه و پشت تیغ بوده که دارای تنوع زیاد نیز می باشند. بین میزان عرض، قدرت و طول آن، رابطه ی مستقیمی وجود دارد، به این صورت که هر چقدر میزان عرض تیغه بیشتر باشد، طول و قدرت آن بیشتر می شود و جهت برش قطعات بزرگ مناسب است و برعکس، هر چه میزان عرض تیغه اره نواری کمتر باشد، طول و قدرت آن نیز کمتر خواهد بود و جهت برش قطعات کوچک مورد استفاده قرار می گیرد.

ارتفاع تیغ اره نواری

ارتفاع تیغه اره نواری، به فاصله بین نوک دندانه تیغه تا پایین ترین قسمت گودی را می گویند که میزان آن رابطه مستقیمی در حمل براده دارد، به این صورت که هر چقدر میزان ارتفاع بیشتر باشد، براده بیشتری نیز حمل می شود.

ضخامت تیغ اره نواری

بدنه تیغ اره نواری را ضخامت می گویند که به طور استاندارد در اندازه های0.65، 0.80، 0.90، 1.10، 1.30، 1.60میلی متر می باشد. علاوه بر این، بین ضخامت تیغ اره و ارتفاع آن رابطه ی مستقیمی وجود دارد، بدین ترتیب که هر چه میزان ضخامت تیغ بیشتر باشد، ارتفاع آن نیز بیشتر می شود و برعکس، هرچه میزان ضخامت تیغ کمتر باشد، ارتفاع آن نیز کمتر خواهد بود.

گام دندانه

یک تیغه ی نواری دارای تعداد زیادی گام به نسبت طول اره می باشد. اندازه گام ها به نسبت اندازه سطح مقطع متفاوت است، یعنی هرچه گام دندانه تیغ اره نواری کوچک تر باشد، سطح مقطع کوچک تر و هر چه گام دندانه تیغ اره نواری بزرگ تر باشد، مناسب برش سطوح مقاطع بزرگتر نیز می باشد.

تکیه گاه دندانه

تکیه گاه دندانه، همان قسمت پشت دندانه می باشد که به وسیله زاویه آزاد (گاما) مشخص می شود. در صورتی که زاویه گاما زیاد باشد، مناسب برش فلزات توپر و سنگین خواهد بود، ولی در غیر این صورت، زمانی که زاویه گاما کم باشد، برای برش لوله و یا قطعات توخالی و نامنظم مورد استفاده قرار می گیرد.

زاویه دنده

بین زاویه دندانه تیغ اره نواری و نفوذ آن در قطعات، رابطه مستقیمی وجود دارد. به این صورت که هر چقدر میزان زاویه دندانه بیشتر باشد، میزان نفوذ آن در قطعه نیز بیشتر می شود، اما با این حال، امکان شکسته شدن دندانه درون قطعه نیز بیشتر می شود. بنابراین لازم است برای حل این مشکل، سرعت برش و نرخ باردهی را در زاویه صفر درجه کمتر کرد.

چپ و راست دنده

چپ و راست بودن تیغه اره نواری، موجب می شود که برش به صورت منظم انجام شود و بدنه تیغه هنگام برش در قطعات گیر نکند که در اینصورت باید شکاف ایجاد شده از ضخامت بدنه تیغه نیز بیشتر باشد. چپ و راستی دندانه های تیغه به این صورت عملکرد برش را بهتر می کند.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

هنوز نظری ندارید ، صدای خود را به زیر اضافه کنید!


افزودن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.